Roszczenia i zwroty

Roszczenia

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru wolnego od wad. Przed wysłaniem towaru do Klienta dokładnie sprawdzana jest jakość i ilość zamówionego towaru.

2. Uprzejmie prosimy o każdorazowe sprawdzenie w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada widocznych uszkodzeń zewnętrznych. W przypadku uszkodzenia przesyłki prosimy o zgłoszenie tego faktu doręczycielowi wraz z opisem uszkodzenia.

3. Klient ma prawo do składania reklamacji w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym:

a) za pomocą formularza reklamacyjnego
b) telefonicznie na numer telefonu wskazany poniżej w pkt. 4
c) ustnie do protokołu
d) w formie pisemnej (list, faks, e-mail na adres claims@turenwerke.com)

4. Odpowiedź o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji zostanie wysłana do Klienta na ten sam adres korespondencyjny wskazany w reklamacji od lub na inny adres wskazany przez Klienta w reklamacji.

Zwraca

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. Okres określony w pkt. 1 rozpoczyna się od wydania Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Sprzedaży obejmującej kilka Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 liczony jest od dostawy ostatniego przedmiotu, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może zostać przesłane listownie, faksem lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie może być również złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.